Kjære Metodister i Norge

På årskonferansen i Norge relaterte konferansen sig til de beslutninger, som ble tatt på den ekstraordinære Generalkonferansen i Februar. Her vedtok Generalkonferansen ikke at endre på kirkens syn på homoseksuelle og på mulighetene for vielse og ordinasjon. Samtidig vedtok Generalkonferansen at innføre en rekke innstramninger samt at spesifisere straffen for at bryte mot kirkeordningen.
Der var fremsatt flere forslag om en vei videre til den norske årskonferanse i år, og i løpet av behandlingen ble ytterligere to endringsforslag presentert. Forslagsstillerne ble bedt om i fellesskap, at utarbeide et forslag, og de klarte å utarbeide et kompromissforslag. Alle andre forslag ble trukket.

Gjennom hele behandlingen anvendte vi en konsensusprosess og hadde en lang, god og respektfull samtale, hvor konferansen underveis ble bedt om at indikere om de var varme (orange) eller kolde (blå) i forhold til forslag, konkrete spørsmål og enkelte innlegg. Det er vesentlig i en konsensus prosess at sikre, at så mange forskjellige stemmer som mulig bliver hørt, og at mindretallet er godt i ivaretatt og får mulighet for at gi uttrykk for sine betenkeligheter og sin uenighet.

Konferansen var ikke enig, men der var full konsensus for, at alle aksepterte og anerkjente, at det var konferansens vilje at følge det felles forslag med få justeringer. (forslaget tatt med herunder)
Der var et klart flertall i konferansen for at bevege seg i en retning, hvor kirken gir plass for to likeverdige syn, og at vi samtidig så langt som overhodet mulig søker at bevare kirkens enhet.
Der var dem, der ønskede, at årskonferansen tydeligere skulle sige, at den vil jobbe for full inklusjon av LGBTQI personer, og der var dem, der ønskede, at årskonferansen skulle bekrefte kirkens nuværende posisjon. Konsensus prosessen viste, at det er mulig at bøye seg mod hverandre for at søke gjensidig respekt og enhet.

Kirkens offisielle posisjon er uendret, og vi er bevisste om, at beslutningene ved den ordinære Generalkonferansen i Maj 2020 og senere Centralkonferansen i Marts 2021 vil foreta endringer av kirkeordningen, og at vi ikke kan forutsi, hva disse endringer vil
være. Disse endringer vil tredde i kraft 15. Maj 2021.

Det årskonferansen bestemte var, proaktivt at nedsette et bredt sammensatt utvalg,
som skal undersøke, hvordan Metodistkirken i Norge kan blive en kirke som inkluderer
begge syn.
Utvalget skal svare på følgende spørsmål:
A. Hva skal til for at Metodistkirken i Norge skal kunne leve med et fullt ut
inkluderende syn på menneskelig seksualitet.
B. Hva er konsekvensene av de valg Årskonferansen inviteres til å gjøre, i forhold til
kirkeordning, økonomi, administrasjon og internasjonal tilknytning.
Kabinettet vil i samarbeide med Stephanie Buadu (MBU leder og fra kirkens
hovedstyre) oppnevne utvalget, som ledes av tilsynsprest Knut Refsdal. Utvalget vil
legge frem en innstilling til årskonferansen 2020.

Vi er bevisste om, at Årskonferansens beslutning vil bli mottatt på forskjellige måter i
menighetene. Noen vil synes, at beslutningen ikke er tilstrekkelig vidtgående, og andre
vil synes at beslutningen går alt for langt. Årskonferansen viste, at det er mulig å tale
sammen om vanskelige spørsmål med gjensidig kjærlighet, respekt og anerkjennelse.
Årskonferansen viste også at det er mulig å bøye seg mot hverandre for å søke felles
forståelse og felles grunn. Vi håper og ber, at dette gode samtale klima kan fortsette i
de kommende måneder.

Samtidig oppfordrer vi menighetene til forbønn for utvalget og for hele United
Methodist Church.
Vi er fremdeles kallet til å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler for derigjennom å
forandre verden.

På vegne av kabinettet
Christian Alsted
biskop

Vedtak på årskonferansen:
Metodistkirken i Norge opplever uro, stor uenighet og fare for splittelse etter den
ekstraordinære Generalkonferansens vedtak.
Vi erkjenner at det er mange i Norge som har et annet standpunkt enn det
Generalkonferansen vedtok og at det derfor går mot en kirke i Norge som inkluderer
begge syn. Samtidig er det et klart mindretall som ønsker å holde fast ved kirkens
tradisjonelle syn. Før vi fatter formelle vedtak bør vi utrede mulighetene for å leve
sammen i respekt og uenighet.
Utvalget skal i sitt arbeid holde seg orientert om lignende prosesser innenfor The
United Methodist Church i vårt eget biskopsområde, Europa og USA.
Det er et sterk ønske om å holde kirken samlet og finne veier eller modeller for fortsatt
å være én kirke. Vi vil derfor foreslå følgende:
1. Det nedsettes et utvalg på åtte personer, tre ordinerte og fire lekfolk pluss
tilsynspresten for østre distrikt. Utvalget legger frem en innstilling til Årskonferansen
2020.
2. Utvalget skal avspeile ulike syn, oppnevnes av kabinettet, i samråd med
hovedstyrets ledelse, og ledes av tilsynspresten for østre distrikt.
3. Samtalene foregår i fortrolighet men med åpne kanaler til resten av kirken
Utvalget skal svare på følgende spørsmål:
A. Hva skal til for at Metodistkirken i Norge skal kunne leve med et fullt ut
inkluderende syn på menneskelig seksualitet.
B. Hva er konsekvensene av de valg Årskonferansen inviteres til å gjøre, i forhold til
kirkeordning, økonomi, administrasjon og internasjonal tilknytning.