Mange var spente på hvordan vi skulle greie å behandle de innkomne forslagene knyttet til homofili på årskonferansen. Det viste seg at vi også denne gang greide å gjennomføre en god prosess, som bygger videre på de vedtak vi har gjort i denne saken fra 2019. Det var da årskonferansen gjorde intensjonsvedtaket om å gå mot en kirke med to syn i dette spørsmålet.

Her følger pressemeldingen som kirkens ledelse har sendt ut i etterkant av årskonferansen:

METODISTKIRKEN ENIGE OM ET KOMPROMISS

Metodistkirkens årskonferanse som var samlet i Porsgrunn 24-26. Juni, behandlet en rekke forslag om samkjønnede vielser og muligheten for at en menighet kan forlate kirken.

I en omfattende konsensusprosess valgte årskonferansen å be en bredt sammensatt gruppe, som inkluderte forslagsstillere og representanter fra forskjellige teologiske posisjoner, utarbeide et samlende forslag. Etter mange innlegg fremført i en god og respektfull atmosfære som tydeliggjorde at vi ønsker å verdsette og gi rom for ulike synspunkter, nådde konferansen frem til full konsensus.

Konsensusbeslutningen sier at vi fortsatt ønsker å være del av United Methodist Church og lojal mot kirkens ordning. Vi er bevisst på at det er en teologisk og etisk spennvidde i Metodistkirken i Norge. Samtidig er det en sterk vilje til å forbli en åpen og romslig kirke hvor ulikhetene eksisterer side om side i gjensidig respekt for hverandres oppfattelse og praksis. I Metodistkirken vil ingen bli presset eller tvunget til å handle mot sin overbevisning.   

Det finnes bestemmelser i vår kirkeordning for hvordan en menighet kan forlate Metodistkirken. Med sitt vedtak sier årskonferansen at den ønsker å behandle søknader fra menigheter som vil forlate kirken med eiendom og formue, på en god måte.

Årskonferansen henstiller til biskop Christian Alsted om å skape rom også for de som ønsker å komme i gang med en inkluderende praksis inntil endelige avgjørelser er på plass.

Metodistkirkens høyeste myndighet, Generalkonferansen, skal i 2024, efter flere koronarelaterte utsettelser, behandle et forslag om en deling av kirkesamfunnet. Dette er forhandlet frem mellom ledere som representerer forskjellige fraksjoner i kirken (The Protocol of Reconciliation and Peace through Separation). Som ledd i denne avtalen, ble det besluttet at klagesaker mot prester for gjennomføring av en samkjønnet vielse, etter at de er reist, kan settes på vent.

Klagesaken vil da bli fullført når kirken har truffet endelige beslutninger, hvilket for Norges vedkommende vil skje våren 2025 ved Sentralkonferansen for Nord – Europa og Eurasia, eventuelt allerede ved en ekstraordinær Sentralkonferanse i 2023.

Til slutt ba Årskonferansen den bredt sammensatte arbeidsgruppen «For Kirkens Fremtid» gjenoppta sitt arbeid med særlig sikte på ordinasjon, lokalmenigheters selvbestemmelse i spørsmålet om samkjønnete vielser, samt prosesser for å forlate kirken.

Metodistkirkens ledelse:

Christian Alsted, biskop

Knut Refsdal, tilsynsprest

Ingull Grefslie, tilsynsprest

Emil Skartveit, daglig leder, Hovedkontoret

Martin Vestøl, påtroppende hovedstyreleder

Audun Westad, avtroppende hovedstyreleder

Ingerid Hoggen, nestleder Hovedstyret

Konsensusvedtaket

1.    Vi bekrefter at vi vil forbli i The United Methodist Church.
2.    Vi vil ikke fatte vedtak som er i strid med kirkeordningen.
3.    Vi vil at Metodistkirken skal forbli en åpen og romslig kirke der så mange som mulig, medlemmer og menigheter, kan leve sammen i gjensidig respekt på tvers av ulikheter og divergerende syn, der ingen tvinges til å handle mot sin egen overbevisning.
4.    Vi vil legge til rette for at menigheter som ønsker å forlate Metodistkirken før 2025 skal gis mulighet til det på rause betingelser.
5.    Vi vil henstille til biskopen om å sette klagesaker mot prester og diakoner som foretar vigsel av likekjønnede på vent («held in abeyance») til kirkens prosess er fullført. I denne perioden forblir prester og diakoner i «good standing».
6.    Vi ber Utvalg for kirkens framtid om å gjenoppta sitt arbeid. Blant saker utvalget bes arbeide med er: Veien til ordinasjon – Lokalmenighetenes selvbestemmelse – Prosedyrer for prosessen omtalt i punkt 4.

7. Første rapport fra utvalget leveres til Hovedstyret i november.
8. Utvalget tar sikte på å fremme forslag til årskonferansen 2023.