De tre metodistmenighetene i Oslo er nå inne i en god prosess på vei til sammenslåing. De tre menighetskonferansene har gjort intensjonsvedtak om at vi fra august 2023 skal feire gudstjenestene sammen, og at vi fra sommeren 2024 skal slå oss sammen til én menighet.

27. august 2023 inviterer Metodistkirken på Grünerløkka, Metodistkirken på Bjølsen og Centralkirken til felles samlingssøndag i Centralkirken  – med biskop Christian Alsted som gjestepredikant for anledningen.

Formell etablering av den nye menigheten vil foregå på en felles menighetskonferanse (årsmøte) i mai 2024. 

Lokalmenighetens øverste organ er menighetskonferansen. Det er den som avgjør alle store spørsmål, blant annet det som har med eiendom, kjøp og salg, å gjøre. Det gjelder også navn på menigheten.

Viktige milepæler på veien mot fusjon blir også menighetskonferansene våren 2023. Det er da endelig vedtak om sammenslåing skal gjøres. For Centralkirken er dato for årets menighetskonferanse onsdag 4. mai.

Den siste tiden har det vært god fremdrift i fusjonsarbeidet. Et foreløpig rammeverk for innhold og strategi for Metodistkirken i Oslo – om hvordan vi ønsker og drømmer at vår nye felles menighet skal bli  – er utarbeidet.

Styringsgruppa, med tre medlemmer fra hver menighet og med tilsynsprest Knut Refsdal som leder, ble opprettet for ett år siden med mandat til å lede prosessen fram mot sammenslåing. Ola Westad, Marianne Munz og Jan Arild Holbek er Centralkirkens medlemmer i styringsgruppa som møtes hver måned.

For å få mer fremdrift og en mer tydelig prosjektstyring, ble det i november 2022 etablert en prosjektledelse, med én representant fra hver menighet. I rekrutteringen av prosjektledelse ble det vektlagt erfaring fra endringsledelse, fusjonsprosesser, kirke- og samfunnsjus og bakgrunn fra menighetsledelse. 

Vi er veldig takknemlig for at Rune Blomhoff fra vår menighet har sagt ja til å være med i prosjektledelsen, sammen med Anders Isnes fra Metodistkirken på Grünerløkka og Trine Skjørshammer fra Metodistkirken på Bjølsen. Anders er prosjektledelsens leder. De tre har solid og bred kompetanse, og et felles sterkt engasjement for at menighetssammensmeltningen skal bli så god og smidig som mulig.

Prosjektledelsen har ukentlige møter, og de har den daglige ledelsen av arbeidet med å etablere «nye» Metodistkirken i Oslo. Prosjektledelsen skal kort sagt tenke på det meste som kan gå galt, og følge opp med spørsmål, avklaringer og forslag til løsninger slik at fusjonen skal bli mest mulig vellykket. Rune, Trine og Anders har altså påtatt seg veldig tidkrevende og uhyre viktige frivillige verv for at vi kan komme godt i mål med fusjonsprosessen.

Prosjektledelsen skal rapportere til styringsgruppa, som i mange saker vil gjøre avklaringer og ta beslutninger.

Men styringsgruppas arbeid må være forankret i menighetsrådet. Det er dette rådet, og altså menighetskonferansen, som har den øverste beslutningsmyndighet i de store spørsmålene.

I fusjonsprosessen må vi ta stilling til og håndtere svært mange store og små utfordringer. Samtidig som vi jobber konstruktivt med krevende og noen kontroversielle temaer med mulig konfliktpotensiale, må vi videreføre og forsterke den grunnleggende begeistring og de positive forventninger og engasjement som tydeligvis er for én ny felles menighet.

Et utvalg har i lang tid arbeidet grundig med spørsmål om lokalisering og økonomi for en ny felles menighet. De har snudd alle steiner, lett etter gode prosjekter og vurdert flere alternativer. Flere av de mulighetene for lokalisering som tidligere er nevnt, kan fortsatt være aktuelle. Men det blir neppe en rask avklaring.

I denne situasjonen har styringsgruppa for fusjonsprosessen slått fast at vi fram til vi har funnet en permanent ny lokalisering, fast skal feire gudstjeneste sammen her i Centralkirken, eller kanskje bør vi heller si: I St. Olavs gate 28. Dette skjer ut fra en praktisk vurdering av at av de tre nåværende lokasjonene er det vår menighet som har lokaler som egner seg best.

Mange andre aktiviteter og arrangementer vil etter hvert bli felles  – ja, noen er allerede godt igang på tvers av nåværende menighetsgrenser.

Et felles gudstjenesteutvalg er allerede godt igang med å planlegge gudstjenesteliv i Metodistkirken i Oslo for arbeidsåret 2023/24. Intensjonen er at alle gudstjenester skal oppleves inspirerende.

Våre tre menigheter er forskjellige, har ulik kultur, tradisjoner og profil – og ikke de samme sterke og svake sider. Siktemålet må være å gi flest mulig fra alle de nåværende menighetene, og gjerne mange flere, en VI-følelse når vi skal bli ett.

En av de aller største utfordringene i denne prosessen blir helt sikkert å bygge relasjoner og fellesskap. Derfor trenger vi felles arenaer – og de får vi altså mange av i tiden fram mot en formell sammenslåing – for å bli kjent med hverandre og inspirert, på vei mot å bli én menighet. 

Her blir vi i Centralkirken utfordret på en spesiell måte. Vi må være oppmerksomme på at de andre ikke skal få en opplevelse av at «nå skal vi slå oss sammen i Centralkirken». For det er ikke det som skal skje!

At gudstjenestene og mange andre arrangementer fra sommeren 2023 kommer til å foregå her i Centralkirken, betyr ikke at det er vi som er vertskap for gjester fra de andre menighetene. Nei, vi skal være vertskap sammen – alle sammen! Det kommer til å bli en spennende utfordring med potensiale for mye godt!

Jan Arild Holbek,
leder i Centralkirkens menighetsråd