Brev til menigheten

Kirke – også når vi ikke kan samles

Norske myndigheter har fastslått at vi må fortsette dugnaden for å slå ned koronasmitten. Regjeringen har fastslått at tiltakene mot viruset blir videreført til over påske. I tråd med dette har Centralkirkens ressursgruppe besluttet at vi skal avlyse alle arrangementer i Centralkirken fram til 13. april. Formiddagstreffet 14. april og Lys våken-helgen 25. – 26. april utgår også. En konsekvens av dette vil være at vi i år ikke kan samles til gudstjenester i påsken.

Det viktigste

Veldig mye er uviktig i denne uvirkelige tid. Men noe er viktigst: Vår oppgave som medmennesker er først og fremst å overholde myndighetenes råd og veiledning for å forebygge smitte og slik begrense og forsinke utbrudd av covid-19. 

Det har vært noen uvanlige uker med isolasjon og tap av vårt vanlige fellesskap i menighetene. Men heldigvis opplever vi i denne krevende tiden at vi er kirke, selv om vårt kirkehus er fysisk stengt og vi ikke kan møtes der. La oss denne ekstraordinære tiden finne andre måter å ha fellesskap og vise omsorg: Ta en telefon, send en tekstmelding eller melding på facebook! Del hverdagslivet! Be en bønn!

Vi registrerer mange gode, kreative og verdifulle tiltak på sosiale medier – ukentlig preken på nettet (oslocentral,no) og i e-post, bønnetemaer på nett og facebook, «nyhetssaker» på e-post, nettet og facebook,  Centralquiz på nettet, søndagsskole, taco tweens og myldredag og konfirmantopplegg på zoom. Det er opprettet en  gruppe på facebook, CentralSosial. Bibelgrupper og husfellesskap møtes på digitale plattformer.

På facebook og på nettsiden til Metodistkirken i Norge (metodistkirken.no) vil det deles en fem minutters andakt som har metodister i hele landet som målgruppe. De kommende søn- og helligdagene vil det på nettsiden/YouTube og Facebook bli sendt et “Møtested for metodister på nett». Her vil ulike menigheter i Norge bli utfordret til å lage gudstjenester for hele kirken.

Ressursgruppe

I tråd med anbefaling fra ledelsen for Metodistkirken i Norge – er det i Centralkirken nedsatt en ressursgruppe som «har ansvar for å holde seg orientert, gjøre risikovurderinger og ha ansvar for oppfølging og beslutninger om tiltak og avlysninger». Ressursgruppen består av medlemmene i menighetsrådets arbeidsutvalg (Jan Arild Holbek, Reidun Larsen, Tove Odland, Maria Pedersen-Mong og Ola Westad), og Paal Lunde og Jan Magne Linnsund.

Ressursgruppen hadde sitt første møte tirsdag 24. mars. Vi ser for oss at ressursgruppen har nokså hyppige digitale møter. Vi har avtalt neste møte onsdag 1. april klokka 19.00. Gruppen må drøfte det som kan bli en langvarig unntakstilstand – også i menigheten vår. Kom gjerne med innspill, forslag og respons til oss!

 

Vi vil gjerne forsøksvis kortfattet informere om noen temaer som er aktuelle i denne spesielle tiden:

«Ringevenn»

Vi registrerer med stor glede at det er utstrakt kontakt med telefon, tekstmeldinger og facetime mellom mennesker i menighetsfellesskapet vårt. Dette er en priorietert oppgave for våre ansatte, men også mange andre er aktive bidragsytere her.

Leder av diakoniutvalget, Reidun Larsen, vil gjerne ta ansvar for at flere blir involvert i telefonkontakttjeneste, både blant eldre og unge. Ta gjerne kontakt med Reidun på telefon 918 23 991 eller e-post (@“>@) dersom du vil bli «ringevenn».

Konfirmasjon

Det er i forståelse med konfirmantene og deres foreldre avklart at konfirmasjonen, som skulle vært 1. pinsedag, må utsettes. Nå er 20. september satt opp som «foreløpig dato»  til konfirmasjon. 

Dåp, vigsel, begravelser

Begravelser blir foretatt, men med de begrensninger som er til deltakelse.

Henvendelser om dåp og vigsel behandles ved forespørsel.

Menighetskonferanse

Det er lite sannsynlig at menighetskonferanse (årsmøte) kan avholdes på den oppsatte dag, torsdag 30. april. Enten blir den utsatt, eller så blir den gjennomført på en enklere måte. Tilsynsprest Knut Refsdal har antydet at en mulighet kan være å la det bli en pastoralkonferanse, dvs menighetsråd pluss tilsynsprest. Ingenting er avgjort om dette ennå.

Utsatt generalkonferanse og årskonferanse

Generalkonferansen for The United Methodist Church, som skulle vært avholdt i Minneapolis, USA i mai 2020, er utsatt ett år. Årskonferansen for Metodistkirken i Norge, som skulle vært avholdt i juni 2020, er utsatt. Alternativ dato er 28. – 30. august.

Våre ansatte

Menighetens ansatte viser stor omstillingsevne i denne tiden. Det er sendt ut melding til alle ansatte at vi i den situasjonen vi er i, må se for oss muligheten av at vi må gå til permisjoner. Det betyr ikke at vi tenker at det må skje i denne omgang. Vi ser for oss at alle ansatte har meningsfulle oppgaver å utføre også i denne situasjonen. Vi foretar ingen permitteringer nå.

Det avholdes ukentlige stabsmøter.

Gaver til menigheten

I denne tiden hvor alle gudstjenester og samlinger i kirken er stanset i kirken, kommer det heller ingen inntekter inn. Utgifter til både drift og lønn fortsetter likevel. Vi er takknemlige om dere fortsatt kan gi deres gave enten på 

VIPPS til Centralkirken på nummer 25117 eller direkte til menighetens bankkonto 8200 01 71537.

Tusen takk for din gave!

Internasjonal solidaritet

Koronaviruset sprer seg raskt over hele verden, og den norske metodistkirkens partnere i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe arbeider intenst med å få livsviktig informasjon om forebygging av smitte, vaskebøtter og såpe ut til landsbyene. 

Mandag 23. mars startet 23. mars startet Metodistkirkens misjonsselskap en SMS-aksjon for å vise solidaritet med våre partnerland. I løpet av en drøy time kom det inn over 25.000 kroner. Det er rett og slett imponerende! 

Dette er en god start, men våre venner trenger all den hjelp og støtte de kan få fra oss i Norge.   Bidrag kan sendes på SMS til 2248 – merket Korona. Da gir en 200 kroner. Eller send valgfritt beløp via VIPPS – merket korona. Det kan også sendes gaver til bankkonto 3000 13 88084 – merket korona.

Korona truer oss i Norge, men utfordringen vil bli enda større i fattige land. Vi tenker på og ber for flyktninger, krigsrammede og andre som er særskilt utsatt og rammet., og spesielt på menneskene i vår vennskapsmenighet i Garjay i Liberia.

Bønn i usikkerhet

Vi ønsker dere alle det beste og Guds velsignelse i en tid full av usikkerhet og fremtidsfrykt. I denne situasjonen har vi holdt fast i denne bønnen:

Vi ber for de som er syke og smittet, for de som kjenner på frykt, uro eller ensomhet, for helsearbeidere som tar vare på de smittede, og for familier som har mistet noen. Vi ber også for myndighetene våre og det viktige instanser i samfunnsapparatet som skal lede oss og støtte oss gjennom krisen – og for alle som daglig påvirkes av de økonomiske konsekvensene av utbruddet. 

 

Varme hilsener fra

Jan Arild (Holbek) og Ola (Westad) og Maria (Pedersen-Mong)

for Centralkirkens ressursgruppe