Menighetsmøte om mulig ny menighetssal

Menighetsrådet vil avholde menighetsmøte etter gudstjenesten søndag 28. april.  Temaet er om Centralkirken skal si si ja eller nei til et forslag om ombygging av våre lokaler.

Eierne av St. Olavsgate 28, Jahr-gruppen, har stort behov for å kunne tilby felleskantine for leietakerne i bygget. Derfor har de ønsket å overta arealet som nå er vår menighetssal, til kantine. Den foreslåtte løsningen innebærer at det for Jahr-gruppens regning blir bygd ny menighetssal til oss – på motsatt side av inngangspartiet. De vil, hvis vi sier ja, også bygge og bekoste nytt kjøkken, nye toaletter og ny garderobe til bruk eksklusivt for Centralkirken. Videre har Jahr lovet at Centralkirken kostnadsfritt skal få benytte kantinen alle dager etter lunsj på ukedager. Kantinen vil også bli stengt og lokalene tilbudt oss når det f.eks. arrangeres misjonsmesse.

Hvis vi sier ja til ny menighetssal på motsatt side av inngangspartiet vil vi få en like stor menighetssal som den vi har, men med plass til noen flere personer enn nå. Ulempen er ikke minst at en ny menighetssal ikke vil være i flukt med vår eldste meningssal (som nå).

I dag har vi «amfi» og to «speiderrom» som er lite i bruk. Det er dårlig arealutnyttelse. Forslaget innebærer at noen av disse arealene skal brukes til nytt kjøkken, toaletter og garderobe. Nåværende toaletter og garderobe er nedslitte og har behov for rehabilitering. Ved å si ja til flytting av menighetssalen vil vi altså få en betydelig oppgradering av våre lokaler.

Jahr-gruppen arbeider også for å modernisere eksteriøret til St. Olavsgate 28. Et nytt inngangsparti til kirken (uten dagens gitter), og med ytterdøren mye lengre ute enn nå, er en del av denne planen. Det legges opp til at rampen fra inngangen og opp til kirkens vestibyle blir forlenget og mer plan. Det vil gjøre at atkomsten til kirken blir lettere for rullestolbrukere o.a.

Ønsket om kantinelokaler og innspillene fra Jahr-gruppen om ombygginger av Centralkirkens lokaler, har vært behandlet i flere runder i menighetsrådet. En rekke møter er avholdt med Jahr, deres arkitekt, representanter fra menighetens ledelse. Det har her vært svært verdifullt at At Liv Kirstine Just-Mortensen, som er arkitekt og medlem i Centralkirken, har bidratt med sin kompetanse.

Menighetsrådet aksepterer forslaget til ombygging som nå foreligger, med en rekke spørsmål som skal avklares før menighetsmøtet. Menighetsrådet vil arrangere menighetsmøtet, søndag 28. april, for å avgjøre om vi skal godta ønsket fra Jahr-gruppen og planene om ombygging av våre menighetslokaler. Menighetsrådet mener at det må være tre fjerdedels flertall i avstemningen på menighetsmøtet for at forslaget skal gå gjennom.

I forkant av menighetsmøtet vil det bli hengt opp noen arkitekttegninger og tekster som gir informasjon om planene. Ta ellers gjerne kontakt med noen av de som har stått sentralt i denne prosessen – f.eks. Geir Kristiansen, Egil Ragnar Svendsen, Liv Kirstine Just-Mortensen, Solveig Lunde Holbek, Ola Westad eller Jan Arild Holbek – om dere har spørsmål eller kommentarer.

På menighetsmøtet etter gudstjenesten 28. april er alle hjertelig velkommen. Ved avstemningen har medlemmer i menigheten stemmerett.