Noen av de som fra Centralkirken har vært sentrale i samralene med Jahr-gruppen. F.v. Ola Westad, prest, Jan Arild Holbek, menighetsrådsleder, Geir Kristiansen, leder i kirkevergeutvalget og Liv Kirstine Just-Mortensen, som er arkitekt og har bistått menigheten i prosessen.

Unisont ja til ombygging

Menighetsmøte 28. april sa enstemmig ja til planene om ombygging av Centralkirkens lokaler i 1. etasje.

 

Referat fra menighetsmøtet 28.04.2019

Møtet ble avholdt etter generasjonsgudstjeneste og kirkekaffe.
65 personer var tilstede, og av disse var 60 stemmeberettigede.

Tema:
Mulig ombygging av våre lokaler for å gi plass til kantine for leietagere i bygget.

 

Reidun Larsen ledet møtet, og etter en kort innledende orientering ga hun ordet til Morten Jahr. Han ga gårdeiers redegjørelse for hvorfor det er viktig for dem å få en felles kantine i bygget. Det har å gjøre med å være attraktiv i markedet og tenke langsiktige utleiemuligheter i bygget.

Deretter ga leder av Menighetsrådet, Jan Arild Holbek, en kortfattet orientering om den prosessen menighetsrådet har hatt med gårdeier gjennom et års tid. I en åpen og god dialog har arkitektens løsninger flere ganger blitt justert etter innspill fra menighetsrådet. Her må ikke minst Liv Kirstine Just-Mortensens fagekspertise fremheves. Hun har bistått menighetsrådet med uvurderlig hjelp ut fra sitt fag som arkitekt og sin gode kjennskap til bygget.

Jan Arild Holbeks orientering forklarte hva endringene går ut på, i det han sa:
Jahr-gruppen et sterkt ønske om å kunne tilby felleskantine for leietakerne i bygget. Derfor har de ønsket å overta arealet som nå er vår menighetssal, til kantine.

Vi har drøftet ulike løsninger med Morten Jahr over lengre tid, og menighetsrådet har altså gått inn for at forslaget til ombygging som nå foreligger, legges fram for et menighetsmøtet for endelig avgjørelse der.

Forslaget er presentert i siste nummer av Centralt, men jeg skal peke på noen hovedpunkter. 

Den foreslåtte løsningen innebærer at det for Jahr-gruppens regning blir bygd ny menighetssal med tilstøtende kjøkken til oss – på motsatt side av inngangspartiet. De vil, hvis vi sier ja, også bygge og bekoste nytt inngangsparti, kjøkken, nye toaletter og ny garderobe til bruk eksklusivt for Centralkirken. Videre har Jahr lovet at Centralkirken kan få benytte kantinen kostnadsfritt når den ikke er i drift – og når vi har behov for eksempel ved større anledninger. Kantinen vil også bli stengt slik at vi kan bruke også disse lokalene hele dagen når det arrangeres misjonsmesse.

Hvis vi sier ja til ny menighetssal og kjøkken på motsatt side av inngangspartiet vil vi få en like stor menighetssal som den vi har, men med plass til oppdekking for noen flere personer enn nå. En ulempe vil være at en ny menighetssal ikke vil være i flukt med vår eldste menighetssal (slik den er nå).

I dag har vi «amfi» og to «speiderrom» som er lite i bruk. Det er dårlig arealutnyttelse og gjør at vi betaler for mer areal enn vi pr. i dag bruker. Forslaget innebærer at noen av disse arealene skal brukes til nytt kjøkken, toaletter og garderobe. Nåværende toaletter og garderobe er nedslitte og har behov for rehabilitering. Ved å si ja til flytting av menighetssalen vil vi altså få en betydelig oppgradering av disse delene av våre lokaler. Men bortsett fra handikaptoalettet vil det være trinn opp til de andre nye toalettene.

Et nytt inngangsparti til kirken, med ytterdøren mye lengre ute enn nå, er en del av denne planen. Hvis inngangspartiet bygges om, vil man forholde  seg til nye byggforskrifter som har strengere krav med hensyn til tilgjengelighet. Det legges opp til at rampen fra inngangen og opp til kirkens vestibyle blir forlenget og mer plan. Det vil gjøre at atkomsten til kirken blir lettere for rullestolbrukere o.a.

Forslaget til ombygging innebærer at vi vil få noe mindre lagringsmuligheter, og det betinger at vi må rydde og holde mer orden enn hittil.

På et siste møte mellom Jahr og Centralkirken sist uke ble vi enige om at den årlige husleien for menigheten skal reduseres med 50.000 kroner hvis vi går for den løsningen som nå foreslås. 

De nevnte punktene vil inngå i en tilleggsavtale til husleieavtalen som vi nå har med Jahr-gruppen. Hvis menighetsmøtet i dag sier ja til forslaget.

 

Liv Kirstine Just-Mortensen fikk så en mulighet til en overordnet beskrivelse av hvordan våre nye løsninger for lokaler blir. Hun illustrerte dette med noen arkitekttegninger på skjerm.

 

Reidun Larsen ga til slutt anledning til å stille spørsmål eller komme med kommentarer. Det var noen som benyttet seg av denne muligheten til oppklaring, til slutt  også angående tidsforløp. Til det spørsmålet mente gårdeier at det mest realistiske er at det ikke blir oppstart før rundt nyttår. Dette på grunn av at de bygningsmessige endringene må godkjennes både hos Plan- og Byggekomiteen i kommunen og hos Byantikvaren.

Før avstemming ble det presisert at menighetsrådet ønsket en tydelig votering i saken. Det var ønske om minst ¾ flertall. Derfor var det også ønske om at vi ikke gjorde avstemmingen skriftlig, men åpen så alle kunne se. Dette var det ingen innvendinger mot. 

På spørsmål om noen ville stemme mot de foreliggende planene var det ingen som rakk opp hånden. Det ble dermed full tilslutning når man så foretok håndsopprekking for godkjennelse av planene.

Ola Westad
      ref.